حریم خصوصی

حریم شخصی یا حریم خصوصی یعنی یک فرد یا گروه بتواند خود و یا اطلاعات مربوط به خود را مجزا کند و در نتیجه بتواند خود و یا اطلاعاتش را با انتخاب خویش در برابر دیگران آشکار کند.

فارماسی آنلاین خود را در برابر اطلاعاتی که از کاربران دریافت می کند مسئول می داند و این اطلاعات را در اختیار هیچ فرد، گروه یا سازمانی قرار نخواهد داد.